Onderwijs

Hoe wij werken op onze school

Op de Patrimoniumschool zien we elk kind! We zien de kinderen als waardevol en kostbaar, geschapen door God. Elke dag beginnen we met samen zingen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, bidden en danken. We willen graag dat de kinderen ontdekken wie God is. We willen graag dat de kinderen Hem gaan liefhebben en gaan leven zoals God het bedoeld heeft.

Doelgericht onderwijs

Op de Patrimoniumschool geven wij doelgericht onderwijs. Bij elke les bespreken we met de leerlingen het doel van de les. Wat gaan we leren? Tijdens het lesgeven gebruiken we het Expliciete Directe Instructiemodel. Deze manier van lesgeven is een bewezen aanpak om te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Door een goede instructie en een hoge betrokkenheid van de leerlingen nemen de leerprestaties toe. De leerlingen zijn betrokken en doen actief mee in de les.

Groepsplannen

Voor de vakken Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend en Technisch lezen werken wij met groepsplannen. In de groepsplannen beschrijven we welke doelen we willen halen en de manier hoe we dit gaan organiseren binnen de 3 niveaus in de groep.  Ook in de groepen 1 en 2 werken wij met groepsplannen voor Taal en Rekenen.

Opbrengstgericht onderwijs

Op de Patrimoniumschool willen we voortdurend werken aan onze onderwijskwaliteit. We gebruiken de leerlingresultaten (o.a. toetsgegevens en kenmerken van onze leerlingen) om ons onderwijs te plannen, te evalueren en te verbeteren. Een aantal keer per jaar evalueren we ons gegeven onderwijs om er op deze manier voor te zorgen dat we onze opbrengsten verhogen. Die opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties van leerlingen, de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid van ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen!

Het onderwijs in groep 1 en 2

Binnen het kleuteronderwijs vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen en uitgedaagd worden. Kleuters kunnen zich op deze wijze ontwikkelen, passend bij hun leeftijd en niveau. Dit doen wij door thematisch te werken. We houden rekening met niveauverschillen en hanteren verschillende werkvormen, zoals kringmomenten, spelen in hoeken, buiten spelen, werkopdrachten, taal- en rekenactiviteiten. We werken met een duidelijke structuur, waarbij ook ruimte is voor eigen inbreng van de kinderen.