Zorg bij ons op school

Zorg voor uw kind!

Zorg op onze school

Onze leerlingen worden dagelijks geobserveerd en regelmatig getoetst. De kleuters worden gevolgd in hun ontwikkeling. Aan de hand van ons leerlingvolgsysteem (LVS) kunnen we telkens nieuwe doelen voor deze jonge kinderen bepalen en verwerken in ons onderwijs.

De LVS-toetsen worden vanaf groep 2 elk jaar afgenomen om het niveau van de leerlingen te bepalen. De leerkrachten observeren de leerlingen en kijken of de leerlingen zich goed ontwikkelen. Als we zien dat de ontwikkeling van de leerling niet verloopt zoals we verwachten wordt de hulp van de intern begeleider (IB) ingeschakeld. De IB-er overlegt met de leerkrachten en remedial teacher (RT) over welke zorg nodig is. De kinderen kunnen dan een periode RT hebben. Mocht er op school niet voldoende hulp geboden kunnen worden aan het kind, dan kunnen we terecht bij het samenwerkingsverband.

In de midden- en bovenbouw worden cijfers verzameld en toetsen afgenomen om de cognitieve ontwikkeling vast te leggen. De resultaten van de toetsen worden besproken met de IB-er. Elke groep leerlingen wordt 3 keer per jaar besproken met de IB-er. Leerlingen die op gebied van rekenen, taal en lezen achterstand vertonen, worden op deze wijze door de leerkracht gesignaleerd. In eerste instantie vindt de extra begeleiding bij voorkeur in de groep plaats; de leerkracht zelf biedt extra hulp. Daarvoor wordt hij/ zij geadviseerd door de intern begeleider. Zij kan extra onderzoek (laten) doen en in overleg met de RT-er een handelingsplan (laten) opstellen en materialen aanreiken en zodoende daadwerkelijk hulp bieden. Na het opstellen van een handelingsplan kan de leerling één of meerdere keren per week remedial teaching ontvangen, variërend van 10 min. tot 30 min. Deze hulp wordt in de regel binnen de normale schooltijden gegeven.

De RT-er kan ook bij sociaal-emotioneel problemen de kinderen RT geven. Er wordt dan met het kind gepraat en gewerkt over gevoelens en sociale vaardigheden. Als een leerling onder begeleiding van de RT-er komt, worden de vorderingen met de groepsleerkracht doorgesproken. De vorderingen en verslagen worden ook bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. De ouders worden hierover altijd geïnformeerd door de leerkracht. Indien nodig worden leerlingen met extra hulp gemeld en/ of besproken tijdens de leerlingbespreking en zo nodig in een deelteamvergadering gemeld.

Sommige leerlingen hebben vanwege hun (hoog)begaafdheid extra begeleiding en uitdaging nodig. Op de Patrimoniumschool werken we met een plusgroep voor de leerlingen van groep 5-8. In deze groep krijgen de kinderen onderwijs wat bij hen past