Medezeggenschap (MR)

De medezeggenschapsraden van de vijf hervormde scholen hebben een deel van hun verantwoordelijkheid afgedragen aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De GMR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen te maken hebben. De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten die deel uit maken van de MR. Deze MR behandelt zaken, die alleen onze school aangaan en stuurt de GMR-leden op pad met vragen of stemadviezen. Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden voor één of meerdere plaatsen in de MR.

De taak van de MR is vooral een adviserende taak. In bepaalde zaken kan ook om instemming gevraagd worden. De MR is betrokken bij verschillende schoolzaken, stemt in met het formatieplan, geeft tips en denkt mee. In het hoofdgebouw ligt een exemplaar van het reglement van de M.R. voor u ter inzage. Ouders binnen de MR zijn gekozen uit ouders die één of meerdere kinderen op onze school hebben, de grondslag en doelstellingen van de school onderschrijven. Ze worden gekozen voor een periode van drie jaar en kunnen één keer voor nog eens drie jaar herkozen worden. Een ouder kan dus maximaal 6 jaar ononderbroken in de MR zitten (zie verder reglement).

Wilt u contact opnemen met de MR, stuurt u dan een e-mail naar de secretaris via

mr-patrimoniumschool@gavescholen.nl.